Sosialdemokratiet skal hjelpe fattige nordmenn, liberalismen hjelper fattigere utlendinger

Sosialdemokratiet tar vare på de fattige i samfunnet, sies det. Dette er en viktig grunn til at nordmenn flest støtter opp om sosialdemokratiet. Dette høres jo veldig moralsk og fint ut, og liberalismen kan vel umulig måle seg med dette når det gjelder moral? Eller kan den det?

Om staten faktisk hjelper de fattige i Norge på en god måte kan diskuteres, 1) men her og nå kan vi godt anta at den gjør det.

Men den norske stat skal først og fremst ivareta interessene til norske borgere, ikke utenlandske. Dette kan jo teoretisk sett gå på bekostning av utenlandske borgere. Og min påstand er at norsk politikk, hvor ett av de uttalte målene er å hjelpe fattige nordmenn, gjør situasjonen vanskeligere for enda fattigere utlendinger, som i en mer liberalistisk verden kunne hatt et bedre liv enn de har nå.

Ta såkalt sosial dumping, for eksempel, som norske myndigheter ønsker å bekjempe. Sosial dumping er (blant annet) når utlendinger jobber i Norge til lavere lønn enn det som er vanlig for norske arbeidstagere. Som en konsekvens kan norske arbeidere miste jobben eller få dårligere lønnsbetingelser. Norske myndigheter begrunner kampen mot sosial dumping med at vi ikke kan behandle utenlandske arbeidere så dårlig, men jeg mistenker at det nok er norske interesser som er mest tungtveiende. For en lav lønn etter norsk standard kan likevel være veldig mye penger for en som kommer fra et fattig land. Er det best for vedkommende å jobbe for relativt lav lønn i Norge eller for mye lavere lønn i hjemlandet? Det spørsmålet er det arbeideren selv som har best forutsetninger for å svare på - ikke norske politikere.

Å frata utenlandske borgere muligheten til å jobbe i Norge for hva vi anser å være dårlig lønn, gjør altså ikke situasjonen bedre for disse menneskene - snarere tvert imot. Den norske politikken beskytter norske arbeidere, og det går på bekostning av fattigere utlendinger når de mister et alternativ som en del av dem anser som det mest attraktive. 2)

Det norske sosialdemokratiet hjelper norske arbeidere, liberalismen hjelper fattigere utlendinger.

Et annet eksempel er subsidiering av norsk industri, blant annet landbruk, noe som gjør det vanskeligere for bønder i fattigere land å få solgt varene sine til Norge. Toll på landbruksvarer har samme effekt. 3)

Sosialdemokratiet hjelper norske bønder, liberalismen hjelper fattigere utenlandske bønder.

Hadde mennesker kunnet bevege seg fritt i hele verden - det vil si hvis alle land hadde hatt åpne grenser og fri innvandring 4) - har noen økonomer beregnet at verdens årlige bruttonasjonalprodukt (BNP) kunne doblet seg:

The losses boggle the imagination. According to economists' standard estimates, letting anyone take a job anywhere would roughly double global production - a bigger gain than any other economic reform known to man. This isn't trickle-down economics; it's Niagara Falls economics.

- Bryan Caplan (The Case for Open Borders)

Økningen i levestandard dette tilsvarer vil i størst grad hjelpe de fattige, men "alle" vil egentlig tjene på det. Én grunn til at åpne grenser hjelper mennesker som nå bor i fattige land er at det er lettere å være produktiv i et utviklet land enn i et land som er mindre utviklet:

If you lived in Syria or Haiti, you wouldn't be very productive either.

- Bryan Caplan

Og når man er mer produktiv, tjener man som regel mer penger.

Hvis verdens BNP dobler seg, vil også mennesker i de rikeste delene av verden kunne få det bedre. Høyere BNP betyr at det har blitt gjort mer arbeid, og en viktig og positiv effekt av arbeid er å tilfredsstille andre menneskers behov. Mer utført arbeid betyr at flere behov har blitt tilfredsstilt. Hvis innvandrere utfører jobber som nordmenn benytter seg av, har dette tilført disse nordmennene positiv verdi. Det kan være fordi prisen er lavere enn om nordmenn skulle gjort samme jobb, fordi det er en type jobb nordmenn sjelden utfører, eller kanskje til og med fordi kvaliteten er høyere. Positivt for de som bor i rike land kan det også være hvis innvandrere fra fattige land tar de minst attraktive jobbene i de rike landene, så de innfødte slipper. Fri innvandring vil dessuten føre til at de smarteste og mest ambisiøse menneskene som nå bor i fattige land får bedre muligheter til å bidra til innovasjon og teknologisk utvikling.

Ulempen for nordmenn med åpne grenser er at, selv om fri innvandring er utjevnende globalt, vil vi få mer fattigdom innenfor Norges grenser. Den fattigdommen som finnes andre steder i verden idag vil altså bli mer synlig for oss. Men, som sagt, fri innvandring vil ha en sterkt utjevnende effekt hvis man ser på hele verden samlet - og det bør vi vel strengt tatt gjøre?

Det norske sosialdemokratiet holder fattige utlendinger utenfor, liberalismen slipper inn de som vil komme hit og søke lykken.

Og som en konsekvens av åpne grenser i hele verden ville menneskeheten blitt mye rikere!


1) Og det skal jeg gjøre i neste innlegg.

2) Å få et bein innenfor det norske arbeidsmarkedet kan være veldig verdifullt, med muligheter for bedre betingelser i fremtiden.

3) Det er riktignok ikke toll på landbruksvarer fra de aller fattigste landene (MUL-landene), men hvis de får et suksessfullt eksportprodukt, har den norske regjeringen ved minst én anledning innført en maks-grense for hvor mye som kan selges til Norge.

4) Det er ikke snakk om at alle som kommer hit skal ha rett til å få penger fra staten, men staten skal ikke hindre utlendinger i å jobbe for norske arbeidsgivere.

Det frie markedet gjør oss til bedre mennesker

Mange tilhengere av sosialismen og sosialdemokratiet mener nok at sin ideologi er mer moralsk enn den "kyniske" liberalismen, og at det frie markedet/kapitalismen/markedsøkonomien - kall det hva du vil - kanskje fører til at folk blir grådige og skeptiske til andre. Stemmer dette?

Talk about free markets and capitalism to almost any intellectual and even many businessmen, and you'll get the idea that although capitalism delivers the goods, it's short on virtue. This view, more than any other, explains why advocates of government control over people's lives so often are conceded the high moral ground. Yet the exact opposite is closer to the truth. Markets teach or encourage at least three virtues: tolerance, honesty, and compassion.

- David R. Hendersons, The Joy of Freedom, kapittel 11: Market Virtues and Community

Henderson sier altså at markedsøkonomien - i motsetning til hva de fleste kanskje tror - fører til at mennesker blir ærligere, mer tolerante og utviser mer medfølelse med andre mennesker.

Ærlighet og tillit
Har du noen gang tenkt over hvor fantastisk det er at vi i de fleste situasjoner kan stole på at mennesker vi aldri har møtt før er ærlige og ikke prøver å lure oss? Og ikke bare i landet man selv bor i, men også i mange fremmede land?

La oss skru tiden tilbake til steinalderen. Steinaldersamfunnene var små, fra 30 til 300 personer. Steinaldermenneskene samarbeidet innenfor egne stammer. De delte på arbeidsoppgavene. Samarbeid og arbeidsdeling er basert på tillit mellom folk.

Utenfor egen stamme var det smått med tillit. Fremmede ble møtt med mistillit; mange av de fremmede ble plyndret og drept. Vold var utbredt i steinalderen.

På ferie i New York i sommer: Vi går inn på en restaurant, hilser høflig på kelneren. Hun hilser tilbake: Hva kan jeg gjøre for dere i dag? Vi bestiller vår mat i full tillit til at maten er giftfri og at kokkene gjør sitt ytterste for at maten skal smake. Tilliten er gjensidig. Kelneren har tillit til at vi gjør opp for oss etter at vi har spist, og at vi betaler henne tips etter New Yorks uformelle tipsregler. Gjensidig tillit praktiseres selv om vi aldri har møttes, og trolig aldri kommer til å møtes igjen.

- Sigve Tjøtta (Markedet fremmer tillit)

Hvorfor kan vi i dagens samfunn ha så stor grad av tillit til fremmede? Ifølge Sigve Tjøtta, professor i samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen, er det sannsynlig at den kommersielle markedsøkonomien spiller en viktig rolle her. Forskning har, ifølge Tjøtta, vist at samfunn med større grad av markedsøkonomi har mer tillit mellom folk. Han antyder også en mekanisme for hvorfor dette er tilfelle, nemlig at man i markedsøkonomier får negative reaksjoner hvis man gjør noe som mange andre misliker - gjennom (profitt og) tap, naturligvis, men også fordi folk i samfunn med stor grad av markedsøkonomi er villige til å straffe andres normbrudd selv om det innebærer en kostnad for en selv. 1) Ved at uønsket oppførsel straffes, får vi incentiver til å gjøre "gode" ting, og hvis folk stort sett gjør gode ting, er det liten grunn til å ha mistillit til andre, inkludert fremmede.

En annen mulig forklaring, som Tjøtta ikke nevner i sin artikkel, til at tilliten mellom folk er så stor i markedsøkonomierer, er at når man selger noe, ønsker man mange kunder, slik at man kan tjene mye penger. For å få mange kunder, er det for de fleste viktig å ha et godt rykte, noe man kan få ved å yte god service - ved å tilby kundene det de vil ha. En forbruker kan dermed ha tillit til at en selger ikke prøver å lure han/henne. Noen ganger skjer det likevel at man blir lurt, men det er overraskende sjelden.

Svindel og tyveri straffes dessuten av rettsvesenet, noe som selvfølgelig også er med på å bidra til å holde folk mer ærlige ved å gjøre denne type oppførsel mindre lønnsomt.

David Friedman har også skrevet litt om hvordan markedsøkonomien i større grad en tradisjonelle og sentralstyrte samfunn gir mennesker incentiver til å være ærlige. Markedsøkonomier vil, ifølge han, gi flere ærlige mennesker og færre bøller enn alternativene. Dette kan du lese om i kapittelet The Economics of Virtue and Vice i tredje utgave av boka The Machinery of Freedom, eller du kan lese et utkast til kapittelet her.

Toleranse
På hvilken måte fører så markedsøkonomien til at vi blir mer tolerante overfor andre mennesker? Hvorfor blir vi for eksempel mindre rasistiske i et kommersielt samfunn?

The single most important factor that has broken down racial discrimination is free markets. [W]hen people are free to trade, it is costly to discriminate on the basis of personal characteristics that [have] nothing to do with productivity or the product being exchanged. People respond by discriminating less, by paying less attention to racial characteristics that disturb them. And, as they come to see that the people against whom they had discriminated are human, then - surprise, surprise - some of them eventually don't care about differences at all.

- David Henderson

Dette er igjen et sitat fra boka The Joy of Freedom hvor forfatteren har viet et helt kapittel til temaet diskriminering (Free Markets Versus Discrimination). I tillegg til at det altså er ganske logisk at det blir mindre diskriminering i frie markeder, viser han til flere eksempler hvor statlig innblanding har forsterket rasistisk diskriminering. Eksempler er Nazi-Tyskland, Apartheid i Sør-Afrika og slaveriet i USA. Selv Ku Klux Klan, som er en privat organisasjon, fikk tidlig god hjelp av staten ved at det fra 1870-tallet ble innført lover som tillot hvite, men ikke svarte å eie våpen.

Medfølelse/generøsitet
Det er naturlig for mennesker å ha medfølelse med andre mennesker, særlig sine nærmeste, og når vi donerer til en god sak, fører vissheten om at vi har vært med på å bidra til noe positivt til at mange av oss får en god følelse i kroppen. Mange mennesker har altså en egen-interesse av å gi penger til gode saker. Men når staten gir penger til en sak, gis det mindre penger privat til samme sak. Vi er altså mer generøse når staten ikke bestemmer hvilke gode formål som skal få penger. (Det kan også nevnes at det blir mer konkurranse mellom veldedige organisasjoner når hver enkelt selv kan velge hvem pengene skal gå til enn når staten bestemmer på alles vegne.)

Overraskende for mange er det kanskje at amerikanere er så generøse, men ifølge britiske The Economist (1997):

The average American gives a little over one weekly pay cheque a year to charity, the highest rate in the world. Moreover, half the country does volunteer work, averaging more than four hours of it a week.

David Henderson forklarer:

Why does the United States exhibit more feeling of community and more generosity than other wealthy nations do? One of the main reasons is that governments in the United States take less responsibility for people's lives than governments in most other countries. This leaves room for communities to develop and support their members. People want to feel important when they help others. When governments take over, people who would help often feel that their own help is redundant and futile.

Samtidig er det slik at jo rikere man er, jo mer gir man (i snitt) til veldedige formål. 2) Det betyr at desto rikere et samfunn er, desto mer vil det gis til gode formål, og det vil sannsynligvis være fordelaktig også for de fattigste i samfunnet. Det viser seg dessuten at de frieste samfunnene er de rikeste, så antageligvis vil de fattigste i et fritt samfunn være rikere enn de fattigste i et mindre fritt samfunn, noe som faktisk ser ut til å stemme godt (i snitt). 3)


Til slutt håper jeg du har lyst til å se følgende korte, tankevekkende video, hvor Walter Williams forklarer at "[T]he great virtue of the free market system is [that] the way you get more for yourself is by serving your fellow man, making your fellow man happy, and that's what the free market is about. [...] Profit motivation gets people to try to please their fellow man". Hvor utrolig fantastisk er det ikke at vi har funnet en så positiv måte å gjøre seg selv rikere på? Er du ikke enig?


1) Men hva grunnen er til at man i større grad er villig til å uselvisk straffe normbrudd i en markedsøkonomi har jeg ikke funnet ut.

2) I kroner, ikke prosent. Linken viser tall fra USA.

3) Nå er det ikke slik at et land plutselig blir rikt med én gang det har blitt fritt, men rikdommen og velstanden øker fortere i friere samfunn.

Bør vi innføre en borgerlønn før roboter tar alle jobbene våre?


Mange fremtidsforskere tror at vi kan få en såkalt teknologisk singularitet rundt midten av dette århundret. Det betyr isåfall at kunstig intelligens vil bli smartere enn biologisk intelligens (umodifiserte mennesker). Når det eventuelt skjer, er kunstig intelligens smart nok til at den kan forbedre seg selv og dermed bli enda smartere enn biologisk intelligens, og dette vil skje i et stadig økende tempo.

[T]he first ultraintelligent machine is the last invention that man need ever make.

- I. J. Good

Mange mener derfor at når/hvis den teknologiske singulariteten inntreffer, vil roboter ta alle jobbene våre fordi de kan gjøre alt bedre og billigere enn mennesker.

Men innen økonomifaget har man noe som heter comparative advantage, som sier at det er lønnsomt at man spesialiserer seg på å gjøre det man er relativt sett best på. Selv om roboter skulle være bedre på absolutt alt enn det mennesker er, får man likevel gjort mer totalt sett (gjort tingene på kortere tid) hvis både roboter og mennesker jobber enn hvis bare robotene jobber. Fordelingen mellom menneskelige jobber og robotjobber bør bare ("ideelt" sett) innrettes slik at summen av det vi får gjort maksimeres. 1)

Så roboter vil nok ikke ta alle jobbene våre. Uansett, det at roboter og automatisering tillater mennesker å jobbe mindre er jo egentlig bare positivt. Som Arthur C. Clarke har sagt:

The goal of the future is full unemployment, so we can play.

(Riktignok er det en del mennesker som liker å jobbe. Ønsket jobbing kan her gå inn under begrepet "play".)

Hvis roboter skulle gjøre absolutt all jobbing, må det antageligvis bety at alt er gratis for mennesker, noe som egentlig ikke er mulig i og med at alle mennesker ikke kan ha alle ting samtidig eller alle være på samme sted samtidig. Men kanskje kan vi koble oss til datamaskiner og leve som konger eller superhelter i våre egne hyperrealistiske virtuelle verdener. Hvis det er overflod av regnekraft, trenger ikke det nødvendigvis alltid å koste noe. Og er vi fornøyde med det, kan man kanskje si at alt i praksis er gratis...

Om ikke alt blir gratis eller om vi ikke får noen teknologisk singularitet, er det uansett liten tvil om at prisene på varer og tjenester vil synke kraftig (målt i antall timer vi må jobbe for å få råd til dem) som følge av mer og mer automatisering. Vi er ikke nødt til å jobbe like lenge idag som for 100 år siden for å overleve. Økt automatisering og mer effektive verktøy (bedre teknologi) er grunnen.

Antall timer vi jobber per uke har altså sunket kraftig de siste 100 årene, men spørsmålet er om vi kunne jobbet enda mindre om ikke staten bestemte over ca halvparten av inntekten vår. Kanskje går produktivitetsøkningen vel så mye til å gjøre staten større som til å gi folk råd til å jobbe mindre?

Overgangen til at vi jobber mindre går dermed kanskje ikke så raskt som den kunne eller burde gjort. Konsekvensen kan bli at vi får større problemer når flere og flere jobber blir automatisert bort. Store grupper mennesker vil kunne miste jobben omtrent samtidig, og hvis det ikke skapes nye arbeidsplasser fort nok (fordi det er strenge regler for hva slags arbeidsavtaler som er tillatt), kan det bli vanskelig for dem å finne nye jobber. Dette kan føre til store opptøyer. 2)

Som en løsning på dette potensielle problemet er det mange som mener at det bør innføres en borgerlønn. Størrelsen på borgerlønnen kan for eksempel variere avhengig av hva man gjør og hvordan man lever, for på den måten å gi incentiver til god oppførsel eller selvutvikling/utdannelse, noe Martin Ford argumenterer for i boka The Lights in the Tunnel. Jeg er i teorien ikke helt negativ til en borgerlønn. Hvis den hadde kommet istedenfor alle de kompliserte, og ofte ikke-fungerende, statlige ordningene for omfordeling av penger vi har idag, ville det sannsynligvis vært en klar forbedring i forhold til dagens situasjon. Men hvis vi ser på hva som har skjedd tidligere i historien, er det nok dessverre ganske sikkert at en borgerlønn ikke vil erstatte, men komme i tillegg til, alle dagens ordninger. Derfor er jeg likevel svært skeptisk til en statlig borgerlønn.

En borgerlønn-lignende løsning er kanskje likevel nødvendig for å hindre opptøyer og kaos? Men stater er, i likhet med de fleste store organisasjoner, trege til å tilpasse seg nye endringer. Stater blir dermed mer og mer utdaterte i en verden som endrer seg fortere og fortere. Det er viktig at løsningene på utfordringene vi står overfor hele tiden tilpasses den verdenen vi lever i. Å tilpasse seg raskt er noe stater ikke er gode på.

Skal man omfordele penger, bør det dermed ikke gjøres av stater ved bruk av tvang, men frivillig, styrt av private aktører som er nødt til å konkurrere med hverandre om folks tillit og penger.

Jeg ville ikke vært spesielt bekymret for opptøyer og kaos hvis staten ikke hadde hatt så mange reguleringer og satt så store begrensninger på hva som er lov - ting som begrenser menneskers muligheter til å finne gode løsninger på utfordringene vi står overfor. Et fritt marked, hvor firmaer hele tiden oppstår og forsvinner og kan eksperimentere med utallige ulike løsninger, har mye bedre forutsetninger for å løse problemene våre enn hva en stor, tung, byråkratisk stat, hvor alle skal med i samme løsning, har.

En eller annen variant av borgerlønn kan kanskje være den beste løsningen, men kanskje er det ikke det. Jeg kan vel strengt tatt ikke vite hva den beste løsningen er. Men det jeg vet er at hvis man tillater folk å prøve ut løsningene de personlig har mest tro på, vil vi til slutt ende opp med gode løsninger. Hvordan skal staten finne frem til disse gode løsningene hvis det nesten ikke er rom for å eksperimentere..?

bør vi innføre en borgerlønn før roboter tar alle jobbene våre? Tja, nå er det ikke 100% sikkert at roboter faktisk kommer til å ta alle jobbene våre, men min mening er: Vet ikke, la folk finne ut av det uten statlig innblanding. Jeg innser riktignok at det ikke er realistisk at staten vil overlate dette til det frie markedet på kort sikt. Det er da et (ikke like bra) alternativ at staten fjerner sine eksisterende trygdeordninger til fordel for en slags borgerlønn (for eksempel "Negative Income Tax"). Men det virker også urealistisk at staten kommer til å kvitte seg med alle de eksisterende trygdeordningene... En tredje mulighet er at staten fjerner sine regler for hva slags jobber som er tillatt og til hvilken lønn. Kanskje ikke helt realistisk det heller? Eller kan det komme til å tvinge seg frem?

Dette med roboter og jobber i fremtiden er et komplekst tema. Det er derfor mulig at jeg ikke har rett i alle mine antagelser. Kanskje er det ikke noe å bekymre seg for i det hele tatt? Hva tenker du? Hva tror du kommer til å skje?


1) Nå vil nok etter hvert mennesker koble hjernen sin til kunstig intelligens i "skyen" for på den måten å "smelte sammen med" kunstig intelligens, så skillet mellom mennesker og maskiner vil ikke være så skarpt som man kan få inntrykk av ellers i innlegget.

2) Miljøpartiet de Grønne har foreslått at det ikke lenger skal være tillatt med lønnsøkninger, istedenfor skal man forhandle om færre arbeidstimer. Men å innføre så sterke føringer på hvilke arbeidsavtaler det er lov å inngå mener jeg er et stort overgrep, og det kan potensielt ha ødeleggende effekter på økonomien - og dermed også på folks liv.

Flyktningkrisen - den liberalistiske løsningenHvorfor risikerer flyktninger fra Syria livet i overfylte båter for å krysse Middelhavet i håp om å komme seg til Europa når en flytur med Norwegian er billigere og mer behagelig enn den livsfarlige båtturen over havet? Grunnen er, som Hans Rosling forteller i videoen under, at EU krever at flyselskapene betaler retur-billetten hvis flyktningene senere blir sendt tilbake til hjemlandet. Flyselskapene risikerer altså å tape mye penger hvis de flyr flyktningene til Europa.

 

This Shows You Why Boat Refugees Don't Fly!

Posted by Gapminder on Wednesday, April 22, 2015


Dermed blir det de "kyniske" menneskesmuglerne som må trå til for å hjelpe flyktningene.

Men hvem er egentlig mest kyniske? Menneskesmuglerne som gir flyktningene en sjanse til å komme til Europa eller europeiske politikere som gjør det så vanskelig som mulig for dem å komme hit?

Én av grunnene til at europeiske politikere ikke vil at det skal komme så mange flyktninger til Europa er at flyktningene kan gi staten høye utgifter og ikke så mye inntekter.

Jeg er tilhenger av friborgerskap, det vil si at jeg mener det burde være tillatt å melde seg ut av statsvelferden, slik at man stort sett ikke betaler skatt mot at man heller ikke får noe særlig tilbake fra staten. Som friborger må man ta ansvar for sitt eget liv, og hvis man trenger hjelp, må man søke hjelp hos private, ikke hos staten.

Flyktninger som kommer til Norge kunne også blitt friborgere. Da hadde de ikke nødvendigvis vært en kostnad for staten, og det ville ikke vært noen øvre grense for hvor mange flyktninger som kunne kommet hit. Det ville da vært opp til private (vanlige mennesker og organisasjoner) å hjelpe flyktningene med å finne seg jobb, et sted å bo og med å integrere seg. Da hadde det heller ikke vært noe problem for flyselskapene å selge billetter til flyktninger.

I media har det kommet tydelig frem at det er mange som ønsker å hjelpe flyktningene. Det har vært et utrolig engasjement! Petter Stordalen tilbyr hotellrom, mens andre ville invitert flyktninger hjem til seg. Folk gir klær og andre nødvendigheter. Noen drar til og med til Middelhavet for å hjelpe der. Jeg vil derfor tro Norge med en liberalistisk eller friborgerskap-løsning kunne og ville tatt imot vesentlig flere enn de 8000 flyktningene det snakkes om i media.

Og: Det hadde ikke vært nødvendig å finansiere flyktninghjelpen ved å ta penger (via skatt) fra de som ikke mener Norge bør ta imot flyktninger. Som en stor tilhenger av frivillige løsninger mener jeg det i seg selv er positivt og viktig.

Er solidaritet og sosialisme det samme?

Gjesteinnlegg, skrevet av Stein Hansen:

Mange som kaller seg sosial-liberale, sosialistiske liberalister, anarkokommunister, etc. påstår det er fullt mulig å ha et frivillig sosialistisk samfunn i et samfunn som følger ikke-aggresjonsprinsippet. At man kan ha frivillig sosialisme under et liberalistisk system av individuell frihet. Men, å frivillig organisere seg slik at man tar vare på de som har lite er et produkt av det frie markedet; det er frivillighet - ikke sosialisme.

Sosialistene ønsker å fjerne eiendomsretten. Dette er ikke tillatt i et samfunn som følger ikke-aggresjonsprinsippet, og de må dermed operere sosialistisk innenfor et system av eiendomsrett og på egen eiendom. Dette kan jeg ikke se for meg at mange sosialister er villige til å kalle sosialisme.

Sosialisme innebærer omfordeling ved bruk av makt, og hele samfunnet må være sosialistisk for at det skal fungere, i følge dem selv. Dette er tvungen likhet, det motsatte av individuell frihet.

"Sosialisme" under eiendomsrett og uten bruk av tvang er ikke sosialisme. Det er simpelthen bare individuell frihet.

Problemet er at sosialistene forsøker å kapre begrepet solidaritet og sier at det nødvendigvis handler om sosialisme hver gang man bryr seg om hverandre. Dette er selvsagt ikke riktig. Om det er dette man mener med "sosialistisk liberalist" bør man heller begynne å kalle seg "medmenneskelig liberalist" eller "liberalist som ønsker å ta vare på de svake". Dette handler altså ikke om at man er "sosialistisk liberalist", men at man er en liberalist som har gitte personlige verdier som går på likhet, solidaritet og selvoppofrelse. Dette er selvsagt helt legitimt, men det er ikke sosialisme.

Du blir ikke sosialist av å utvise solidaritet.

-Men vi får jo så mye tilbake fra staten!

På byen forrige helg kom jeg i diskusjon med en jente fra Nord-Norge. Vi kom "tilfeldigvis" inn på temaet politikk, og jeg fortalte at jeg mente private løsninger var bedre enn offentlige løsninger, og at staten derfor på sikt helst burde fjernes helt. Etter en stund hisset hun seg plutselig veldig opp, ganske ut av det blå, egentlig, og hun ble nærmest sint på meg!

Men tenk på alt vi får igjen fra staten, tenk kor bra vi har det!
Tenk kor heldig vi e som får fødselspermisjon når vi får barn!
Og du vil fjerne detta? Du e så egoistisk!

Ikke helt ordrett, selvfølgelig, og mulig jeg bomma litt på den nordnorske grammatikken, men det var ihvertfall dette som var essensen. Jeg ga ikke uttrykk for noen tilsvarende sinte følelser der og da siden det er noe som sjelden fører til at motparten blir overbevist. Nå klarte jeg uansett ikke å overbevise henne, da... Når noen har så ekstremt sterke følelser for et tema som hun tydeligvis hadde, skal det nok en del til for å få vedkommende til å mene noe annet.

Egoistisk? Ja, jo, jeg er forsåvidt egoistisk. Ihvertfall så prøver jeg å handle i min egeninteresse - som de fleste andre. Men jeg har det forsåvidt ganske bra, og selv om jeg ikke liker å betale skatt, har jeg faktisk ingen sterke følelsesmessige reaksjoner mot det. Men hvis alle skal få det like bra som meg eller helst bedre, og man ser på hvilke mekanismer som understøtter en best mulig samfunnsutvikling, tror jeg man skal ha en ganske så kreativ logisk sans for å klare å argumentere for at statlige løsninger er bedre enn private (eventuelt bare ha gått på statlig skole i 10-15 år).

Uansett, denne nordnorske jenta er ikke den eneste som har hatt som innvending at vi får så mye tilbake fra staten, så jeg blir ikke overrasket om dette er en type tankegods svært mange nordmenn innehar. Så hvor mye får vi egentlig tilbake fra staten? Og hvor mye betaler vi?

Hvor mye vi betaler regnet jeg på i forrige blogginnlegg, og svaret er omtrent halvparten av inntekten. Jeg vil si det er ganske mye... Tjener du totalt 500.000 kr i året og du har et forholdsvis normalt forbruksmønster, går ca 250.000 av disse kronene til staten. Jobber du i 40 år, har du gitt staten inntekter på 10 millioner kroner i dagens kroneverdi. Er du helt sikker på at det ikke hadde vært bedre om du selv fikk bestemme hva de pengene skulle brukes til? Du hadde vel ikke betalt 250.000 kr i året til et privat firma uten å vurdere nøye om du fikk valuta for pengene? Hadde du gjort en like nøye vurdering av hva skattepengene dine gikk til, tviler jeg på at du hadde betalt dem med like stor glede som idag.

Mener du for eksempel det er greit at dine skattepenger finansierer krig, korrupte diktatorer, et trygdesystem som gjør at folk blir fanget i systemet og ikke klarer å komme seg ut av trygdefellen, et skolesystem som bare passer for gjennomsnittseleven og en elendig eldreomsorg som, selv om den tilbys gjennom staten, koster opp mot 85% av inntekten til de eldre?

Hadde vi sluppet å betale 10 millioner kroner til staten, hadde antageligivs de fleste hatt råd til å ta seg fri uten lønn noen måneder uten at det var et stort problem. Jeg vil si det er trist at staten, ved å ta en så stor andel av folks lønn, gir folk så dårlig råd at de blir nødt til å be staten om hjelp når de i en liten periode etter å ha fått barn ikke ønsker eller har muligheten til å jobbe. 1)

Mange familier har idag ikke råd til særlig mer enn nødvendige utgifter. Tenk så mye bedre økonomi disse kunne hatt hvis de selv fikk beholde alt de tjente!

Det er heller ikke bare dine egne skatteutgifter som gjør at du får dårligere råd. Det at andre også betaler skatt, fører til at prisene på varer og tjenester blir høyere enn de ellers ville vært. Er skattenivået i Norge 50%, betyr det at du må jobbe fire timer selv for å få råd til å kjøpe én times arbeid fra en som tjener det samme som deg. 2) Ikke så rart da at det er dyrt med håndverkere.

Riktignok ville vi måttet betale selv for noe av det staten finansierer idag, men prisen på disse tingene ville, på grunn av sløsing og ineffektivitet i offentlig sektor, vært vesentlig lavere om vi betalte for dem selv. Ifølge (David) Friedman's Law koster ting nemlig ca dobbelt så mye når staten tilbyr dem som når private gjør det. Hvis staten tar fra deg 250.000 kroner per år i skatter og avgifer, "forsvinner" altså ca 125.000 av dem bare fordi staten gjør ting så mye mindre effektivt enn private.

Og enda viktigere er det kanskje at den manglende konkurransen mellom tilbydere fører til at man i et statlig monopol ikke får den store forbedringen man over tid får i et konkurranseutsatt marked.

Tenk så mye bedre vi kunne hatt det om ikke staten ødela incentivene våre for å gjøre verden til et bedre sted for alle!


1) Og for de som likevel er avhengig av å få penger på konto hver måned, ville det helt sikkert vært mulig å kjøpe en slags forsikring som sikret dem det. Og hadde de ikke hatt råd til forsikring, kanskje til og med noen mennesker (kanskje gjennom en eller annen organisasjon) hadde hjulpet dem, helt frivillig. Hvis vi hadde sluppet å betale skatt, hadde jo de aller fleste hatt mye bedre råd enn idag, og ville garantert donert mer til veldedige organisasjoner.

2) Er skattenivået i Norge 70%, som Onar Åm tok utgangspunkt i, ville vi ha måttet jobbe 11 timer selv for å få råd én times arbeid fra en som tjener det samme som oss. Men Onar har nok overdrevet skattenivået i Norge litt, som jeg også argumenterte for i forrige innlegg.

Hvor mye jeg betalte i skatter og avgifter i 2014

I 2014 tok jeg vare på kvitteringer for stort sett alt jeg kjøpte for å prøve å finne ut hvor mye jeg betalte til staten i form av skatter og avgifter det året. Slik gikk det:

Inntekter

Bruttolønn 590.370
Gratis forsikring 1.188
Gratis telefon 4.392
OTP (2%) 11.919
Mer pensjon 1.338
Arbeidsgiveravgift (14,1%) 84.029
Andre inntekter 69.286
Sum 762.522

Noen vil sikkert reagere på at jeg tar med arbeidsgiveravgift under inntekter, men siden vi tar med inntektsskatt under bruttolønn, må vi også ta med arbeidsgiveravgiften som en del av inntekten.

Noen vil sikkert også reagere på at jeg tar med arbeidsgiveravgift som en avgift som betales av arbeideren (se tabellen under). For er det ikke arbeidsgiver som betaler arbeidsgiveravgift? Jo, teknisk sett er det det, men det tas av arbeiderens lønn. I USA har de delt opp trygdeavgiften (Social Security Tax) slik at arbeidstager og arbeidsgiver betaler like store deler hver. I denne videoen kan Milton Friedman fortelle at det ikke er noen praktisk forskjell på om arbeidstager eller arbeidsgiver betaler, det går uansett ut over arbeiderens lønn. Det blir samme logikk med arbeidsgiveravgiften i Norge.

 Utgifter

Inntektsskatt 139.192
Trygdeavgift 48.868
Formueskatt 10.634
Arbeidsgiveravgift (14,1%) 84.029
OTP (2%) 11.919
Merverdiavgift 25.061
Engangsavgift, bil (gjennomsnitt per år) 1) 10.000
Andre avgifter 2) 15.110
Sum skatter og avgifter 344.813
Sparing, lån, donasjoner, gaver, gambling 184.796
Boligkjøp 3), opp-pussing, husleie, strøm, TV, internett 81.749
Klær, mat, husholdningsartikler 45.076
Bil, transport 35.437
Trening, fysisk aktivitet 23.771
Annet 45.306
Sum  762.522

På de blå (og grønne) utgiftene har jeg trukket fra skatter og avgifter slik at ikke disse skal telles dobbelt.

Hvor mye jeg har betalt i merverdiavgift og andre avgifter (utenom arbeidsgiveravgift) er litt usikkert. Det er ikke alltid så lett å vite hvor stor andel av kjøpesummen som går til staten, så jeg har måttet gjøre noen forutsetninger. Noen er jeg ganske sikker på at stemmer, andre er jeg mer usikker på:

 • Ingen skatt/avgift på husleie 4), forsikring eller fysisk aktivitet
 • 100% skatt på bompenger
 • 8% moms på månedskort hos Ruter
 • 25% moms på kjente internett-tjenester som Netflix, HBO Nordic, Spotify etc. Ikke moms på mindre kjente utenlandske internett-tjenester.
 • 25% moms på Groupon-kjøp
 • 25% moms på kommunale tjenester som parkering
 • Ingen skatt/avgift på adgang til kommunale bad
 • Ingen skatt/avgift på Facebook-annonsering

Er noen av forutsetningene feil, så gi meg beskjed om det, gjerne i kommentarfeltet her på bloggen. For eksempel er jeg usikker på om man skulle regnet adgang til kommunale bad som en 100% skatt, siden pengene går til det offentlige. Samme med månedskort hos Ruter siden Ruter er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Men hvis tallene mine er sånn omtrent riktige, betalte jeg altså 45% av min totale inntekt i skatter og avgifter i 2014. Grafisk fremstilt ser man hvor mye dette faktisk er:

 

Og hadde jeg tjent 400.000 kr i bruttolønn og ikke hatt andre inntekter (og ikke betalt formueskatt), ville skattesatsen min vært på ca 47%, men selv om det er ekstremt høyt, er det likevel langt unna 70%, som Onar Åm regnet ut at var vanlig for en gjennomsnittlig nordmann å betale i skatt. Nå bruker jeg ganske lite penger generelt, og spesielt bruker jeg lite på alkohol og tobakk som det er høye avgifter på. Jeg har også en relativt billig bil som jeg ikke brukte veldig mye i 2014 (under 10.000 km). Så de fleste vil nok få en noe høyere skattesats enn meg, men jeg har vanskelig for å se at den kan komme opp i 70% for særlig mange.

Det er relevant å sammenligne med Onars tall fordi det nystartede partiet Liberalistene baserer seg på Onars utregning av skatteprosent. 5) Selv om jeg er helt enig med Liberalistene i at vi betaler altfor mye skatt, så skal rett være rett. Nå er det slett ikke sikkert at mine beregninger er korrekte. Kanskje har Onar rett, eller kanskje er sannheten et sted mellom hans og mine tall. Men ut fra hva jeg tror jeg har funnet ut, er det tre tall som ser ut til å være for høye i Onars regnestykke:

 1. Sykepenger: Onar har tatt med sykepenger som en skatt på samme måte som arbeidsgiveravgift. Sykepenger er ikke noe jeg betaler direkte til staten, men det er en regulering - en slags indirekte skatt som kan sies å bidra til et høyere totalt skattetrykk, men når jeg her prøver å finne ut hvor mye jeg som person betaler til staten, blir det antageligvis feil å ta med sykepenger. Jeg diskuterte temaet litt med Onar i kommentarfeltet under innlegget hans.
 2. Inntektsskatt-prosent: Onar antok at en arbeider som tjener 400.000 kr brutto betaler 30% i inntektsskatt (inkludert trygdeavgift), men ifølge Smarte Penger vil en bruttolønn på 400.000 kr gi 25,8% inntektsskatt når det ikke er noen fradrag.
 3. Merverdiavgift/moms: Onar har antatt at det er 25% moms på alt man bruker penger på, og at man bruker alle pengene man tjener. Men det virker urealistisk at det vil være normalt å ha et forbruksmønster hvor dette er tilfelle i og med at det blant annet ikke er moms på husleie, forsikringer, fysisk aktivitet og nedbetaling av boliglån.

Men vi påvirkes mer av skatter, avgifter, reguleringer etc enn bare det som tas direkte fra oss. Det at andre betaler skatter og avgifter, fører til at jeg og alle andre må betale høyere priser enn ellers. Incentivene i det offentlig er dessuten mye dårligere enn incentivene i det private hvis målet er fremgang og høyere velstand, noe som blant annet fører til mye sløsing.

Ifølge (David) Friedman's Law koster ting minst dobbelt så mye når staten utfører dem som når private gjør det. Om det stemmer, betyr det i praksis at når jeg betaler 344.000 kr til staten, blir minst 172.000 av dem på en eller annen måte sløst bort!

Tar man også med disse og andre indirekte skatter, kommer man nesten helt sikkert opp i tallene til Onar på 70-80% skattetrykk (selv om altså skatten jeg personlig betaler er en del lavere). Hva har det så å si for deg og meg at skattetrykket er så høyt? Jo, det betyr at vi må jobbe veldig mange flere timer enn ellers for å få råd til de varene og tjenestene vi kjøper.

Så det er en relativt høy pris vi betaler for å ha et sikkerhetsnett for de som ville falt utenfor uten staten... Og man kan også spørre seg om det ville vært flere eller færre som hadde falt utenfor i et samfunn basert på frivillighet, et samfunn hvor den individuelle eiendomsretten respekteres, og hvor ingen - ikke engang staten - har rett til å ta fra deg dine oppsparte midler eller eiendeler.


Hvor mye betaler du i skatter og avgifter? Det er selvfølgelig veldig vanskelig å finne et nøyaktig tall - det er faktisk vanskelig selv hvis man har registrert alt man har kjøpt i løpet av året, men Smarte Penger har laget en god kalkulator du kan bruke for å finne det ut sånn cirka.


1) Det er vanlig å fordele store, sjeldne engangsutgifter utover flere år - antall år man har glede av kjøpet. Jeg kjøpte ny bil i 2009. Det var en Ford Fiesta 90 hk diesel som jeg betalte 232.500 kr for. Engangsavgiftene på bilen var omtrent 100.000 kr, kanskje litt under. Antar jeg at jeg har bilen i ca 10 år totalt, tilsvarer det omtrent 10.000 kr per år i avgifter.

2) Andre avgifter består av: NRK-lisens, el-avgift, veiavgift, bompenger, alkoholavgift, brusavgift, sukkeravgift, sjokoladeavgift, dieselavgift og flyplassavgifter. For å finne ut hva du betaler i avgifter, sjekk ut denne oversikten fra Smarte Penger.

3) Boligkjøp er i likhet med bilkjøp en stor engangsutgift som kan/bør fordeles utover flere år. Tror det er vanlig å bruke 20 år for boligkjøp. Siden jeg bor i borettslag, slapp jeg dokumentavgift, så jeg betalte muligens ingen skatt/avgift da jeg kjøpte bolig. Men jeg har pusset opp for rundt 150.000 kr, som jeg nok kan anta 25% moms på (30.000 kr fordelt på 20 år gir 1.500 kr per år). Resten av boligkjøpssummen har jeg delt på 20 og lagt inn på posten "Boligkjøp".

4) Selv om jeg som boligeier riktignok ikke betaler moms på husleie, betaler borettslaget moms på mange av sine utgifter, så sånn sett hadde det vel ikke blitt veldig feil om man regnet med at det var en viss moms også på husleie.

5) Liberalistene er nå (etter at dette innlegget ble publisert) i en prosess hvor de prøver å finne ut hva gjennomsnittlig skatteprosent for nordmenn faktisk er.

Et forsvar for den individuelle eiendomsretten

Gjesteinnlegg, skrevet av Stein Hansen:

Det ble i en dokumentar om terrorangrepet den 22.07.2011 sagt om ABB at han "eide Utøya". Bakgrunnen for dette var at han fysisk dominerte de andre menneskene der og i effekt tok kontroll over området.

Og det er helt riktig. Fysisk dominans er grunnleggende for å kunne kalle seg eier av eiendom. Dette kan ved første øyekast virke som et problem, og det kan det også være, som på Utøya. Problemet er riktignok ikke den fysiske dominansen i seg selv, men det at dominansen i utgangspunktet er vilkårlig (tilfeldig) - det vil si at den sterkeste kan ta det han vil ha. Enten det er stater eller kriminelle individer og organisasjoner er det i bunn og grunn slik at den fysiske dominansen som utøves er fullstendig vilkårlig.

Måten å unngå dette på er ved å følge ikke-aggresjonsprinsippet (NAP), som sier at det kun er i forsvar av egen person og eiendom at man legitimt kan bruke makt mot andre mennesker, da som svar på deres fysiske aggresjon. Ikke-aggresjonsprinsippet utgjør grunnlaget for et sivilisert samfunn. I et slikt samfunn står mennesker fritt til å forsøke å tilfredsstille egne behov, og de kan søke å få et bedre liv ved å tjene andre menneskers interesser. I et fritt samfunn er man nødt til å gjøre eller lage noe som har verdi for andre for å kunne skaffe seg goder selv, og man kan bytte det bort til en pris begge kan enes om i en handel hvor begge parter opplever at de vinner på det.

Den eneste måten å oppnå dette på er ved å håndheve eiendomsretten, som da er en forlengelse av retten til liv og selveierskap. Eiendomsretten innebærer at ingen fysisk kan krenke andre menneskers eiendom, hvor eiendom er noe som er satt i en form for produktiv bruk, og som man dermed har eksklusiv, fredelig kontroll over. Eiendomsretten innebærer da også implisitt at man legitimt kan bruke makt mot de som krenker din rett til eiendom, selveierskap eller liv. Det finnes ingen annen legitimering av maktbruk enn dette, og det er dette eiendomsretten etablerer.

Eiendomsretten, sammen med de åpenbare rettighetene til selveierskap og liv, er det eneste som kan stoppe vilkårlig fysisk dominans over fredelige mennesker og krenkelse av deres person og eiendom. Uansett om det er snakk om ideologer som ønsker å endre samfunnet i sitt bilde, eller direkte kriminelle som søker personlig vinning, så er virkemiddelet deres vilkårlig bruk av makt mot fredelige mennesker. Eiendomsretten er altså regulatoren som muliggjør fredelig samarbeid, og håndhevelse av denne utgjør kjernen av det siviliserte samfunnet.

Offentlig eller privat, hva fungerer best?

Privat og offentlig er to ulike måter å organisere oppgaver i samfunnet på som gir (for)brukerne ganske ulike økonomiske incentiver.

Noe av det som vanligvis karakteriserer henholdsvis private og offentlige løsninger er:

Privat:

 • Kunden betaler.
 • Når noen velger å handle med hverandre, er det frivillig for alle parter.
 • Det er ofte mange tilbydere av like eller lignende produkter og tjenester.

Offentlig:

 • Liten eller ingen direkte betaling.
 • Tvungen indirekte betaling (skatt).
 • Liten eller ingen reell konkurranse mellom tilbydere.

Det at det i det private er kunden selv som betaler, betyr at den som betaler sannsynligvis bryr seg om både pris og kvalitet på det han/hun kjøper. Det er tre andre måter man kan bruke penger på: (1) Man kan bruke egne penger på andre, (2) man kan bruke andres penger på seg selv, eller (3) man kan bruke andres penger på andre enn seg selv. Den av disse måtene å bruke penger på, hvor du og jeg sannsynligvis bryr oss minst om både pris og kvalitet på det vi kjøper, er hvis vi bruker andres penger på andre enn oss selv. Det er denne måten det offentlige som regel bruker penger på, og da er det ikke overraskende at det blir mye sløsing, noe Sløseriombudsmannen på Facebook regelmessig dokumenterer.

Skatter og avgifter er den desidert største utgiftsposten for de fleste nordmenn. Hvis vi kunne brukt våre egne skattepenger til å betale for tjenestene som nå tilbys (nesten) gratis av det offentlige, ville prisen vi betalte vært mindre enn prisen staten betaler idag (blant annet siden det ville vært mindre sløsing), og da ville nok de aller fleste sittet igjen med mye ekstra penger som vi kunne gjort hva vi ville med.

Hvis handelen er frivillig for både kjøper og selger, betyr det at begge mener de vil "få det bedre" etter handelen enn før. Handelen tilfører mer verdi til livene deres. Det er ihvertfall det de tror før handelen finner sted, og i de aller fleste tilfeller har de nok rett i det. Frivillig handel er et positive-sum-game, og det betyr faktisk at frivillig handel er noe som bidrar til å øke folks levestandard! Når man har  tvungen "handel", som når staten krever inn skatt og gir oss offentlig helse, skole, pensjon og så videre, kan det ikke garanteres for at den totale velstanden øker.

Hvis det er mange tilbydere som selger det samme eller nesten det samme, får vi konkurranse mellom tilbyderne. Vi kan anta at de alle ønsker å tjene mest mulig penger, men høyest mulig pris gir ikke nødvendigvis høyest mulig inntekter. Hvis det er flere tilbydere, må de konkurrere med hverandre om forbrukernes gunst. Lavere pris og bedre kvalitet er to viktige områder de kan konkurrere på. Så når en selger setter ned prisen, gjør han det ikke for å være snill - det er fortsatt for å tjene mest mulig penger. Men konkurransen har ført til at den prisen som gir mest mulig profitt er lavere enn den var før.

Hvis vi vil at den totale velstanden i verden skal øke over tid, ser det altså ut til å være essensielt at vi har mange private løsninger. Det er derfor synd at ordet "privat" ser ut til å ha blitt et negativt ladet ord for mange mennesker, tenker jeg. Hva mener du?

Kan fremtidens teknologi gjøre alle lykkelige og fri fra lidelse?

Bedre levestandard (sammenlignet med våre medmennesker?) gjør oss mer lykkelige, men effekten levestandarden (inntekten) har på hvor lykkelige vi er, er liten. Den er størst når man går fra veldig dårlig levestandard til middels god levestandard. Når man øker levestandarden ytterligere, er effekten minimal. Faktisk så har genene våre større effekt enn levestandarden på hvor lykkelige vi er.

Vi har alle et naturlig lykkenivå som i stor grad er genetisk bestemt (hedonic set point). Omstendigheter i livet fører til at lykkenivået svinger rundt dette naturlige nivået. Men permanente forbedringer eller forverringer i vår livssituasjon har ofte bare en midlertidig effekt på lykkenivået. Etter lang nok tid beveger lykkenivået seg tilbake mot sitt naturlige, gen-bestemte nivå. 1) Dette gjelder selv for mange av dem som har mistet armer eller ben, og fenomenet kalles for hedonic adaptation.

All teknologien vår har altså ikke gjort oss spesielt mye lykkeligere. Hvis man tenker at meningen med livet er å være lykkelig, kan man kanskje lure på om det er noe poeng med all den fancy teknologien. Men teknologien vi allerede har utviklet har gjort veldig mye positivt for veldig mange mennesker, for eksempel:

Anestesi har gjort sterk smerte, som tidligere var en sentral bestanddel i manges liv, til noe de fleste av oss sjelden støter på, og bare i korte perioder.

Men selv hvis man bare tenker på hva teknologien kan gjøre for lykkenivået, og man mener at resultatene så langt har vært dårlige, er det positivt at teknologiutviklingen har kommet så langt som den har, for det er, realistisk sett, bare ved hjelp av teknologi (for eksempel genteknologi) at man virkelig kan gjøre folk vesentlig lykkeligere.

Noe av det du kommer til å lese senere i innlegget vil sikkert høres ganske absurd ut hvis du ikke har hørt om det tidligere, men jeg håper du vil gi det en sjanse likevel.


Som tidligere nevnt har mennesker ulike naturlige lykkenivåer. Noen er generelt lykkelige, og noen få er generelt veldig lykkelige. David Pearce skriver:

[T]here is a very small minority of people who are what psychiatrists call hyperthymic. Hyperthymic people aren't manic or bipolar; but by contemporary standards, they are always exceedingly happy, albeit sometimes happier than others.

Evolusjonen har gitt oss muligheten til å føle både smerte og lidelse på den ene siden og nytelse og glede på den andre. Både gode og vonde følelser ser dermed ut til å være viktige for at individene skal overleve. Så da skulle man kanskje tro at de som er lykkelige hele tiden ikke fungerer så bra i samfunnet, men ifølge Pearce:

Hyperthymic people respond "appropriately" and adaptively to their environment. Indeed they are characteristically energetic, productive and creative. Even when they are blissful, they aren't "blissed out".

Så, hadde det ikke vært bra om alle hadde hatt et veldig høyt naturlig lykkenivå? Hvis man klarer å finne ut hvilke gener som styrer lykkenivået, vil man ved hjelp av genteknologi etter hvert kunne gjøre de nødvendige justeringene for at vi alle (eller ihvertfall de som ønsker det) skal kunne bli lykkeligere.

Mens noen mennesker er lykkeligere enn andre, er det også mennesker som tåler smerte bedre enn andre (og her kjenner man allerede til noen gener som styrer smerteterskelen, blant annet SCN9A og SCN11A). Hadde det ikke også vært bra om alle tålte smerte veldig godt, slik at ingen trengte å kjenne unødvendig mye smerte? Det vil sikkert bli mulig å gå enda lenger: Hadde det ikke vært bra om man ikke trengte å føle smerte i det hele tatt? Slik at om kroppen blir skadet, er det ikke vondt - bare mindre godt. 2) De gode følelsene kan kanskje også forsterkes, og vi kan kanskje ha det genuint godt nærmest hele tiden. I videoen nedenfor (6:30) sier David Pearce:

[I]t's quite possible our descendants will enjoy lives based on gradients of bliss orders of magnitude richer than anything accessible today, but [...] I think the overriding urgency right now is to ensure [...] that the very nasty states of consciousness that Darwinian life entails are phased out.

På lang sikt mener Pearce det kan være realistisk at vi faktisk går rundt og føler en varierende grad av ekstrem nytelse/lykke hele tiden! Men på kort sikt er altså det viktigste å fjerne lidelse og smerte, slik at ingen trenger å ha det dårlig. Her har vi med anestesi og legevitenskap kommet et stykke på vei for mange mennesker, men det er langt igjen. Særlig langt igjen er det hvis man vil fjerne smerte og lidelse fra andre dyr enn mennesker også.

-Les også: Dyrs rettigheter, liberalisme og teknologi (og muligheten for å utrydde all lidelse)

Men når vi har mer eller mindre utryddet smerte og lidelse hos vår egen art, vil det helt sikkert være mange som synes veldig synd på andre dyr som fortsatt kan føle smerte og lidelse. Det er derfor slett ikke umulig at det startes på prosjekter som har til hensikt å utrydde lidelse fra alle følende vesener på vår planet, noe som også innebærer at dyrs genetikk bør endres slik at de ikke spiser hverandre.

I bibelen står det:

Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen, og ormens føde skal være støv; ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg, sier Herren. (Jesaja, 65:25)

Dette (spesielt første del) kan altså faktisk være tilnærmet oppnåelig - selv uten guddommelig inngripen! Riktignok ganske langt frem i tid...

Realistisk?
Jeg mener det er realistisk at vi kommer til å utvikle teknologien for å utrydde lidelse blant mennesker fordi den teknologiske utviklingen går stadig fortere og de fleste nok vil være villige til å betale for å bruke teknologien (så det er et marked for det).

Jeg mener det er realistisk at de fleste som ønsker å ta i bruk teknologien vil kunne gjøre det fordi så lenge ikke styresmakter rundt om i verden skaper kunstige monopoler, vil konkurransen mellom ulike tilbydere føre til stadig lavere priser (og høyere kvalitet). Om styresmaktene faktisk klarer å holde seg unna kan høres usannsynlig ut, men jeg er faktisk ganske optimistisk. Vi vil få en voldsom teknologisk utvikling på så å si alle områder fremover, så om 50 år vil verden være en ganske annen enn den er idag. Kanskje gjelder det også det politiske systemet?


Synes du noe av dette virket interessant, eller var det litt i sprøeste laget? Da kan du uansett se følgende intervju med David Pearce:


1) Det er forsåvidt ikke bare negativt at forbedringer i vår livssituasjon ikke gjør oss permanent lykkelige siden vi uten denne mekanismen ikke ville hatt like gode incentiver til stadig å forbedre oss selv og vår livssituasjon.

2) Det finnes mennesker idag som ikke føler smerte, men de har en sterk tendens til å skade seg mye. Dette er åpenbart en problemstilling det er viktig å finne en god løsning på når man utvikler teknologien for å fjerne smerte.

Les mer i arkivet » November 2015 » September 2015 » August 2015
hits